Έλεγχος της Παράνομης Χρήσης των Δηλητηριασμένων Δολωμάτων για τη Μείωση της Θνησιμότητας των Πτωματοφάγων Πτηνών και Άλλων Σημαντικών Ειδών

Προτεραιότητα :

06 Προστασία της βιοποικιλότητας

Κωδικός Πρόσκλησης:

6.7.79.2

Κωδικός ΟΠΣ:

8473

Ειδικός Στόχος:

vii. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

30/03/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

2.350000 €

Δικαιούχοι:

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία δράσεων «Αναβάθμιση της οικολογικής συνοχής του δικτύου Natura 2000, βελτίωση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και δράσεις εφαρμογής του αναθεωρημένου PAF». Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση υποστήριξης της λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) του ΟΦΥΠΕΚΑ που αποτελούν ένα από τα πιο αποτελεσματικά και πρωτοποριακά εργαλεία για την αντιμετώπιση των Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΔΔ). Οι ΕΜΑΔΔ, κατά τις περιπολίες τους στην ύπαιθρο, εντοπίζουν και αφαιρούν τόσο δηλητηριασμένα δολώματα, όσο και δηλητηριασμένα ζώα. Η δράση είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλη την επικράτεια με κατ’ ελάχιστον μια ομάδα σε κάθε περιφέρεια, εξαιτίας της έκτασης του φαινομένου των δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο εκδηλώνεται σε όλη την επικράτεια, αλλά και της οικολογίας των γυπών οι οποίοι ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις για ανεύρεση τροφής. Οι ΕΜΑΔΔ θα καταγράφουν περιστατικά δηλητηρίασης από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες (Δασαρχεία, Αστυνομία κλπ.) και φορείς με ενιαίο τρόπο με σκοπό τον προσδιορισμό περιοχών υψηλής επικινδυνότητας.

Πρόσκληση σε Ισχύ