Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κεντρικής Διοίκησης & Ο.Τ.Α.

Προτεραιότητα :

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Κωδικός Πρόσκλησης:

1.1.44.1

Κωδικός ΟΠΣ:

5051

Ειδικός Στόχος:

Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

30/11/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2026

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

7000000 €

Δικαιούχοι:

  • Φορείς Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης για τα ιδιόκτητα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4342/2015 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ), πλην εποπτευόμενων ΝΠΙΔ και Ανώνυμων Εταιρειών αυτών)
  • Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενων από Φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης
  • Δήμοι (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού)

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν προτάσεις  Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 7.000.000 €, με δυνατότητα χρήσης πόρων υπερδέσμευσης και έως του ποσού των 70.000.000 συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Οι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων θα αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίων της Κεντρικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ Α’ Βαθμού,  με έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα, εμβληματικά κτίρια ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας.​

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν: εργασίες επί του κτιριακού κελύφους όπως προσθήκη μόνωσης, η αντικατάσταση/προσθήκη κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης,  ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων,  ενσωμάτωση ΑΠΕ,  εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),  αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού,  εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κλπ.

Ο στόχος της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης θα είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία Β) ή, εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, η αναβάθμισή τους σε ανώτερη ενεργειακή κατηγορία.

Τα σχετικά έργα θα πρέπει να πληρούν μια εκ των κατωτέρω προϋποθέσεων: α) τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής, (η οποία ανακαίνιση οδηγεί σε 30%-60% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας) ή β) τουλάχιστον 30 % μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.

​Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της πρόσκλησης περιλαμβάνουν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων/δημοτικών κτιρίων και την παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές.

Πρόσκληση σε Ισχύ