Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

Προτεραιότητα :

02 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Κωδικός Πρόσκλησης:

2.4.58.2

Κωδικός ΟΠΣ:

4912

Ειδικός Στόχος:

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

26/10/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

23/10/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

60000000 €

Δικαιούχοι:

1. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ΄και Β΄Βαθμού
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για παρεμβάσεις διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και τις οδηγίες του ΥΠΕΝ για τις περιπτώσεις έργων σε περιοχές εκτός ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων . Στόχος είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση εξαιρετικά ευάλωτων περιοχών έναντι του πλημμυρικού κινδύνου, οι οποίες έχουν πληγεί, αφενός από καταστροφικά γεγονότα (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, λοιπά έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα) και αφετέρου εξαιτίας ανθρωπογενούς παρέμβασης (για παράδειγμα αυθαίρετη δόμηση).

Πρόσκληση σε Ισχύ