Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Προτεραιότητα :

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Κωδικός Πρόσκλησης:

5.5.64.2

Κωδικός ΟΠΣ:

6351

Ειδικός Στόχος:

Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Γεωγραφική περιοχή:

Κρήτη

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

20/12/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

30/04/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

250000 €

Δικαιούχοι:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία δράσεων «Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών – Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση.

Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν:

• Καθορισμός και κατηγοριοποίηση των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών των υδροληψιών.
• Ανάλυση της τρωτότητας των υδροφορέων.
• Παραγωγή βοηθητικών χαρτών.
• Καθορισμός του θεωρητικού υπόβαθρου για την αξιολόγηση της κατάστασής τους με βάση τις ρυπογόνες
δραστηριότητες, την πιεζομετρία, τα υδρογεωλογικά στοιχεία τους, την τρωτότητα κλπ.
• Μελέτη , αξιολόγηση και επικαιροποίηση στοιχείων, μετρήσεων, τεχνικών εκθέσεων και μελετών υδροληψιών
και ρύπων επί του αντικειμένου ενδιαφέροντος.
• Προσδιορισμός των ζωνών προστασίας ανά καρστικούς, πορώδεις και ρωγμώδεις σχηματισμούς με τη χρήση
κατάλληλης μεθοδολογίας και λεπτομερής Οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας για
απολήψεις νερού ύδρευσης.
• Κατάρτιση και συγγραφή του Σχεδίου Απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την
οριοθέτηση των ζωνών προστασίας, μετά τη διαδικασία δημοσιοποίησης και διαβούλευσης επί των
αποτελεσμάτων.