Νέες και μεταφερόμενες Διαχειριστικές Δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης παρεμβάσεων και εφαρμογής μέτρων του αναθεωρημένου Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας – PAF – για το Δίκτυο Natura 2000

Προτεραιότητα :

06 Προστασία της βιοποικιλότητας

Κωδικός Πρόσκλησης:

6.7.83.3

Κωδικός ΟΠΣ:

8054

Ειδικός Στόχος:

vii. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

15/04/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

5300000 €

Δικαιούχοι:

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία δράσεων «Αναβάθμιση της οικολογικής συνοχής του δικτύου Natura 2000, βελτίωση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και δράσεις εφαρμογής του αναθεωρημένου PAF». Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση νέων και μεταφερόμενων διαχειριστικών δράσεων που πρόκειται να υλοποιήσει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης παρεμβάσεων και εφαρμογής μέτρων του αναθεωρημένου Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (Prioritised Action Framework – PAF).

Πρόσκληση σε Ισχύ

Παλαιότερες Εκδόσεις