Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκβρασμών Θαλάσσιων Ειδών Πανίδας

Προτεραιότητα :

06 Προστασία της βιοποικιλότητας

Κωδικός Πρόσκλησης:

6.7.79.1

Κωδικός ΟΠΣ:

8513

Ειδικός Στόχος:

vii. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

30/03/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

200.000 €

Δικαιούχοι:

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία δράσεων «Αναβάθμιση της οικολογικής συνοχής του δικτύου Natura 2000, βελτίωση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και δράσεις εφαρμογής του αναθεωρημένου PAF». Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εκβρασμών Θαλάσσιων Ειδών Πανίδας που θα υποστηρίξει το Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης Εκβρασμών Θαλάσσιων Ειδών Πανίδας.

Πρόσκληση σε Ισχύ