Ολοκλήρωση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας-έργο phasing ΠΠ 2014-2020

Προτεραιότητα :

02 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Κωδικός Πρόσκλησης:

2.4.58.3

Κωδικός ΟΠΣ:

5540

Ειδικός Στόχος:

2.4 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα (ΕΤΠΑ)

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

10/06/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

25/04/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

6600000 €

Δικαιούχοι:

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία δράσεων «Θεσμικά εργαλεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα (Στρατηγικές, Σχέδια Δράσης κτλ.)».

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση της τμηματοποιημένης πράξης (phasing) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ (mis) 5051042 και τίτλο «1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας».

Το έργο αφορά στην 1η αναθεώρηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας, προς ικανοποίηση των οριζόμενων στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ως άνω Οδηγίας, η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας επανεξετάζονται και εφόσον απαιτείται επικαιροποιούνται ανά εξαετία.