Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027

Προτεραιότητα :

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Κωδικός Πρόσκλησης:

5.5.64.3

Κωδικός ΟΠΣ:

6341

Ειδικός Στόχος:

Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

20/12/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

16/12/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

25000000 €

Δικαιούχοι:

  • Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους -Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.
  • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
  • Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών -Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
  • Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων – Ε.Κ.Β.Υ.
  • Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων – Ερευνητική Μονάδα Σίνδου (Ι.ΕΥ.Π.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»
  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας -Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση προτάσεων για την οργανωτική, λειτουργική και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφορικά με την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της χώρας (ύδατα ποταμών, λιμνών παράκτιων και μεταβατικών) με την λειτουργία, βελτίωση και επέκταση του θεσμοθετημένου Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων της χώρας. Η λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των Υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) αποτελεί υποχρέωση της χώρας προκειμένου να παρακολουθείται η ποσοτική και ποιοτική κατάστασή τους, με σκοπό τόσο την προστασία τους όσο και την αντιστροφή της όποιας τάσης υποβάθμισης έχει εκδηλωθεί σε αυτά, με στόχο να διασφαλιστεί η βιώσιμη χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτό η Χώρα δεσμεύεται στην υποβολή εκθέσεων προόδου, για την εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Πρόσκληση σε Ισχύ