Παρακολούθηση και Καταγραφή της κατάστασης των Θαλάσσιων Υποπεριοχών της Ελλάδας

Προτεραιότητα :

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Κωδικός Πρόσκλησης:

5.5.64.4

Κωδικός ΟΠΣ:

8853

Ειδικός Στόχος:

v. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

10/06/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

10/06/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

14.000000 €

Δικαιούχοι:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία δράσεων «Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών – Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων». Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση των δυνητικών δικαιούχων ώστε να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την Θαλάσσια Στρατηγική -βάσει της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική) στις θάλασσες της Ελλάδας.