Παρακολούθηση της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης κατά την ΠΠ 2021- 2027

Προτεραιότητα :

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Κωδικός Πρόσκλησης:

5.5.64.1

Κωδικός ΟΠΣ:

6077

Ειδικός Στόχος:

Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Γεωγραφική περιοχή:

Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρος, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

19/01/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

19/01/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

2550000 €

Δικαιούχοι:

Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής/Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής/Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου,

Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής/Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης,

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής/Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας & Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση των δυνητικών δικαιούχων για επικαιροποίηση του μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και δράσεις για τη σχετική ενημέρωση του κοινού και θα αφορούν στα προσδιορισμένα για παρακολούθηση ύδατα κολύμβησης των Περιφερειών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κολυμβητική περίοδο στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τα ανωτέρω αποσκοπούν αφενός μεν στη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας των υδάτων στις ακτές κολύμβησης και τη διερεύνηση υπερβάσεων των πρότυπων ποιότητας περιβάλλοντος (ΡΡΡ), αφετέρου στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και εργαλείων με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης σε παράκτια υδάτινα σώματα και την αποτροπή της απόρριψης ρυπαντικών φορτίων και εν τέλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων που τίθενται στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ, καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/23.02.2009 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009).