Παρεμβάσεις Εκτίμησης Τρωτότητας και Ανθεκτικότητας Φραγμάτων έναντι Ακραίων Καιρικών Φαινομένων

Προτεραιότητα :

02 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Κωδικός Πρόσκλησης:

2.4.58.4

Κωδικός ΟΠΣ:

8873

Ειδικός Στόχος:

iv. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

30/04/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

30/04/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

25000000 €

Δικαιούχοι:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Δ/νση Αντιπλ/κών και Εγγ/κών Έργων (Δ19)
Περιφέρειες :
 Στερεάς Ελλάδας
 Θεσσαλίας
 Δυτικής Ελλάδας
 Δυτικής Μακεδονίας
 Κεντρικής Μακεδονίας
 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 Βορείου Αιγαίου
 Νοτίου Αιγαίου
 Κρήτης
 Πελοποννήσου
 Ιονίων Νήσων

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Στο «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών» («National Disaster Risk Management Plan» – NDRMP) ειδικότερα προβλέπονται μέτρα προτεραιότητας, τα οποία περιλαμβάνουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης μέσω παρακολούθησης της σταθερότητας των φραγμάτων, ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συνεπή ταχεία δομική αξιολόγηση των φραγμάτων κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν στην εκτίμηση της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών, όπως είναι και τα φράγματα. Τα φράγματα αποτελούν υποδομές ζωτικής σημασίας και η διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή προστατεύει τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Πρόσκληση σε Ισχύ