Παρεμβάσεις Υπογείωσης Eναερίων Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Δήμους

Προτεραιότητα :

01 Ενεργειακή απόδοση, προώθηση ΑΠΕ και ενεργειακή υποδομή

Κωδικός Πρόσκλησης:

1.3.53.1

Κωδικός ΟΠΣ:

2049

Ειδικός Στόχος:

Έξυπνα ενεργειακά συστήματα

Γεωγραφική περιοχή:

Ελλάδα

Έκδοση Πρόσκλησης:

15/06/2023

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

15/06/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/08/2023

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

45000000 €

Δικαιούχοι:

Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση έργων υπογειοποίησης και αναβάθμισης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε αστικές και δασικές περιοχές για την θωράκισή τους έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων και την αποτροπή πυρκαγιών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του Δικτύου και παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόσκληση σε Ισχύ