Πρόγραμμα ολιστικής διαχείρισης υδάτων και αστικών λυμάτων

Προτεραιότητα :

05 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υδατικών πόρων

Κωδικός Πρόσκλησης:

5.5.62.64.65.ΟΛ

Κωδικός ΟΠΣ:

10473

Ειδικός Στόχος:

2.5 Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού (ΤΣ)

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

31/05/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/05/2027

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

150000000 €

Δικαιούχοι:

  • Δήμος Κασσάνδρας
  • Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου
  • Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης
  • Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου
  • Περιφέρεια Αττικής
  • ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν σε 4 πιλοτικές δράσεις ολιστικής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, εκάστη των οποίων θα περιλαμβάνει τα εξής σκέλη (επιμέρους υποδράσεις):

  • 5.5.62.ΟΛ: Ολιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης πόσιμου νερού σε εντοπισμένες περιοχές
  • 5.5.64.ΟΛ: Ολιστικό Πρόγραμμα εξοικονόμησης και επανάχρησης ύδατος από κατοικίες & ΕΕΛ σε εντοπισμένες περιοχές
  • 5.5.65.ΟΛ: Ολιστικό Πρόγραμμα διαχείρισης αστικών λυμάτων σε εντοπισμένες περιοχές

Οι δράσεις θα ακολουθούν την γενική αρχή, ότι οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα του νερού (πόσιμο νερό και λύματα) θα πρέπει να βασίζονται σε ένα ολιστικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό, που επιτυγχάνεται με ικανούς Δικαιούχους, που είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Υπηρεσίες Ύδρευσης των Δήμων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να λειτουργούν τα έργα που εκτελούν, διασφαλίζοντας την 24ωρη εξυπηρέτηση του πολίτη με αποδεκτά οικονομικούς όρους.
Οι δράσεις που προτείνονται με τα 4 Πιλοτικά – Ολιστικά Προγράμματα θα αντιμετωπίζουν με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο τις ανάγκες των επιλεγμένων περιοχών (νερό, λύματα, όμβρια ύδατα, διαχείριση λάσπης, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων, ψηφιοποίηση / έξυπνη μέτρηση/τηλεμετρία, ενεργειακή απόδοση, συνδεσιμότητα με δίκτυα, ευαισθητοποίηση του κοινού, δράσεις εξοικονόμησης ύδατος στις κατοικίες και τις
Επιχειρήσεις, κ.λπ.).
Είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν έργα διαχείρισης λυμάτων σε μικρό αριθμό οικισμών Δ’ προτεραιότητας, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΥΠΕΝ, εφόσον εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα των πιλοτικών προγραμμάτων.
Οι προτεινόμενες πιλοτικές ολιστικές παρεμβάσεις, θα έχουν ενδεικτική – πιλοτική εφαρμογή σε τέσσερεις (4) τοποθεσίες (Υγροβιότοπος Έβρου – Αλεξανδρούπολη, Κορινθιακός – Σαρωνικός κόλπος, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Ρέθυμνο). Το περιεχόμενο των προτάσεων θα πρέπει να συνάδει απολύτως με τα προβλεπόμενα στο Concept Note του σημείου 32 του προοιμίου της παρούσης, προσαρμοσμένο στις ιεραρχημένες ανάγκες εκάστου δικαιούχου.