Σύστημα Απογραφής και Παρακολούθησης των Δασών και Δασικών Εκτάσεων για την Κάλυψη των Υποχρεώσεων της Χώρας και τη Διαμόρφωση Στρατηγικής για την Προσαρμογή τους στην Κλιματική Αλλαγή και τον Μετριασμό αυτής – Φάση Β» έργο phasing ΠΠ 2014-2020

Προτεραιότητα :

02 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Κωδικός Πρόσκλησης:

2.4.59.1

Κωδικός ΟΠΣ:

9174

Ειδικός Στόχος:

iv. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

30/04/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

30/04/2025

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

2200000 €

Δικαιούχοι:

Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος – Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση της τμηματοποιημένης πράξης (phasing) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ (mis) 5044981 και τίτλο “Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής”.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία δράσεων «Θεσμικά εργαλεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα (Στρατηγικές, Σχέδια Δράσης κτλ.)».

Πρόσκληση σε Ισχύ