Υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής στην Εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης και σε Ενέργειες Δημοσιότητας

Προτεραιότητα :

08 Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ

Κωδικός Πρόσκλησης:

8.179.182.1

Κωδικός ΟΠΣ:

9094

Ειδικός Στόχος:

Πληροφόρηση και Επικοινωνία / Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

Γεωγραφική περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

20/04/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

340.000 €

Δικαιούχοι:

Περιφέρεια Αττικής

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που που αφορούν στην αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα ενέργειες επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας των παρεμβάσεων που αφορούν στην πράξη «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου» Β’ φάση, μέσω της δημιουργίας ιστοσελίδας και στην ποιοτική ωρίμανση της πράξης “«Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου» Β’ Φάση” μέσω της εκπόνησης των τευχών δημοπράτησης.

Πρόσκληση σε Ισχύ