Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην Έκδοση Δευτερογενούς Νομοθεσίας και στην Εφαρμογή Νομοθετικών Υποχρεώσεων για την Κυκλική Οικονομία και την Κλιματική Αλλαγή

Προτεραιότητα :

09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ

Κωδικός Πρόσκλησης:

9.181.1.3

Κωδικός ΟΠΣ:

8974

Ειδικός Στόχος:

Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

Γεωγραφική περιοχή:

Όλη η χώρα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

25/04/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2024

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

578.460 €

Δικαιούχοι:

ΥΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΥΠΕΝ σε ενέργειες προώθησης της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την Κυκλική Οικονομία. Ειδικότερα αφορά στην μεταφορά των πράξεων με κωδικό ΟΠΣ 5201764 και 5135367 της περιόδου 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή του Νόμου 4736/2020 (Α΄200) και τις ρυθμίσεις που αφορούν πλαστικά μιας χρήσης και απαιτούν την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας και σε ενέργειες σχετικά με τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων.

Πρόσκληση σε Ισχύ