Το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων αλλάζει το δήμο Ρεθύμνου

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση είναι η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού και των αστικών λυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο 2021-2027, θα υλοποιηθούν τέσσερα (4) πιλοτικά προγράμματα σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές, τον Υγρότοπο Αλεξανδρούπολης στον Έβρο, τον Κορινθιακό και Σαρωνικό κόλπο, την Κασσάνδρα Χαλκιδικής και το Ρέθυμνο. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις με τις οποίες αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο το σύνολο των αναγκών των περιοχών σε πόσιμο νερό, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση παραγόμενης ιλύος και ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, κατοικίες και επιχειρήσεις πρόκειται να εξυπηρετηθούν, μέσω της ψηφιοποίησης, της έξυπνης μέτρησης και της τηλεμετρίας, της ενεργειακής απόδοσης και της συνδεσιμότητας του δικτύου, ενώ το κοινό θα ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την ορθολογική χρήση του νερού. Τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ολιστικών προγραμμάτων θα αποτελέσουν και τον οδηγό για αντίστοιχα έργα από τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συνεισφέρουν και προωθούν υφιστάμενες πολιτικές και κυρίως τις πολιτικές του ΟΗΕ, όπως αυτές αποτυπώνονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικότερα του στόχους που αφορούν στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του

νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους (Στόχος 6), στη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους (Στόχος 7), στις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (Στόχος 11) και στην δράση για το κλίμα (Στόχος 13).

Ο Δήμος Ρεθύμνου είναι μια από τις τέσσερις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιηθούν οι δράσεις της ολιστικής διαχείρισης των υδάτων. Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης για τον Δήμο Ρεθύμνου αποτελεί η Εξασφάλιση Ποσότητας και Ποιότητας Νερού για Ανθρώπινη Κατανάλωση, η Ορθολογική Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και η Προώθηση Δράσεων Αντιμετώπισης Κινδύνων Πλημμύρας και Βιώσιμης Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων.

Γι’ αυτό το λόγο, στις 18-01-2023,  πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, μεταξύ στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Τεχνικών Συμβούλων JASPERS, στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, στελεχών  της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου και του Δημάρχου,  στην οποία παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης διαχείρισης υδάτων του Δήμου Ρεθύμνου.