Υποστήριξη Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία», Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Προτεραιότητα :

09 Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ

Κωδικός Πρόσκλησης:

9.180.181.182.1

Κωδικός ΟΠΣ:

1230

Ειδικός Στόχος:

Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)

Γεωγραφική περιοχή:

Ελλάδα

Έκδοση Πρόσκλησης:

17/03/2023

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:

24/03/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:

31/12/2027

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:

3600000 €

Δικαιούχοι:

Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»

Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση του εγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος τεχνικής βοήθειας της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ. Προβλέπονται δράσεις για την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», καθώς και μελέτες, συλλογή δεδομένων και δράσεις αξιολόγησης.

Πρόσκληση σε Ισχύ