Υποστήριξη Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία», Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Κωδικός Πρόσκλησης: Ημερομηνία Λήξης: Προϋπολογισμός: Τελευταία Ενημέρωση: Σχετικά αρχεία   Υπόδειγμα ΤΔΠ και οδηγίες συμπλήρωσης   Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης ΥΕ με Ίδια Μέσα 21-27_141122   Eντυπο ΕI.1_7 Κατάλογος εγγράφων τήρησης φακέλου πράξης_v1_270123   Υπόδειγμα Απόφασης ένταξης 21-27_v1_141122   Μεθοδολογία και κριτήρια   ΦΕΚ 2022-6132 – ΥΑ Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών   ΦΕΚ 2022-5958 – ΥΑ…